Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van TEPPER-EFKA B.V. gevestigd te Groningen aan de Jeverweg 12 (Handelsreg. Groningen 02009819), verder te noemen TEPPER-EFKA, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen op 5-8-1992 onder nummer 198.

De onderstaande gewijzigde tekst geldt vanaf 5-8-1992.

Artikel 1. Geldigheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.

1.2 Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden van derden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden van TEPPER-EFKA. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden van TEPPER-EFKA, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van TEPPER-EFKA bindend.
                
1.3 Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door TEPPER-EFKA gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

2.2 Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke TEPPER-EFKA bekend maakt in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor TEPPER-EFKA niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen TEPPER-EFKA aanbiedt. Afwijkingen geven de klant geen recht om de ontvangst van de producten en/of zaken dan wel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van TEPPER-EFKA te verlangen.

2.3 TEPPER-EFKA behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de order de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door TEPPER-EFKA schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan oude publicaties etc. waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan de voor de betreffende order door TEPPER-EFKA vastgestelde tarieven en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend. 

3.2 Alle door TEPPER-EFKA genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

3.3 Voor bestellingen beneden een bedrag van € 25 wordt door TEPPER-EFKA € 3,50 aan orderkosten in rekening gebracht tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Verzending en vervoer van producten en zaken binnen de Benelux geschiedt voor rekening en risico van de klant. De kosten van verzending en vervoer van producten en/of zaken zijn voor rekening van TEPPER-EFKA ingeval de zending een netto factuurbedrag van 350 euro of meer uitmaakt, met uitzondering van het buitenland.

3.5 Producten en/of zaken welke door TEPPER-EFKA niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door TEPPER-EFKA ten behoeve van de klant worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door TEPPER-EFKA bestelde producten en/of zaken worden door TEPPER-EFKA na aflevering niet retourgenomen.

3.6 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van het personeel van TEPPER-EFKA binden deze laatste niet, voor zover ze door TEPPER-EFKA niet schriftelijk zijn bevestigd dan wel aanvaard. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

3.7 Overeenkomsten zijn eerst bindend voor partijen na schriftelijke orderbevestiging.

3.8 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig indien deze door TEPPER-EFKA schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging door de klant geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

3.9 TEPPER-EFKA is te allen tijde gerechtigd om van de klant genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de klant aan TEPPER-EFKA verschuldigd is en zal zijn. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de door TEPPER-EFKA verlangde genoegzame zekerheid, is TEPPER-EFKA bevoegd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Garantie
4.1 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is

gesteld, garandeert TEPPER-EFKA de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die aan TEPPER-EFKA door zijn leveranciers wordt gegeven.

4.2 Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door TEPPER-EFKA geleverde producten en/of zaken zal TEPPER-EFKA de koper desgevraagd op de hoogte stellen. Door TEPPER-EFKA geleverde producten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantie beoordeling franco aan TEPPER-EFKA te worden gezonden. TEPPER-EFKA verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de klant jegens de fabrikant.
 
Artikel 5. Aansprakelijkheid 
5.1 TEPPER-EFKA is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door TEPPER-EFKA geleverde producten en/of zaken, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van TEPPER-EFKA.

5.2 TEPPER-EFKA is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.

5.3 Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van TEPPER-EFKA nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

5.4 In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van TEPPER-EFKA uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Totdat alle vorderingen die TEPPER-EFKA heeft of zal verkrijgen op de klant, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening en risico van de klant en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van TEPPER-EFKA.

6.2 De klant is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.

6.3 Ingeval de klant enige verplichting uit een met TEPPER-EFKA gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken terug te nemen, terwijl de koper verplicht is de producten en/of zaken als dan op eerste afroep franco aan TEPPER-EFKA te retourneren. Ingeval TEPPER-EFKA een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van TEPPER-EFKA tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

6.4 De klant is verplicht TEPPER-EFKA terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

6.5 Mocht te eniger tijd blijken dat de klant niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het onbetaalde gedeelte van het verschuldigde.

Artikel 7. Betaling 
7.1 Betalingen dienen te geschieden volgens schriftelijk overeengekomen termijn (rembours, vooruit, of binnen 8, 30 of 60 dagen), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum wordt voldaan, is de klant gerechtigd de door TEPPER-EFKA in rekening gebrachte krediettoeslag van 2% in mindering te brengen.

7.2 TEPPER-EFKA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om levering aan de klant onder rembours te doen plaatsvinden. Bij weigering van de rembourszending is de klant verplicht alle uit voornoemde weigering voortvloeiende kosten aan TEPPER-EFKA te vergoeden.

7.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van TEPPER-EFKA of op een door TEPPER-EFKA aan te wijzen rekening.

7.4 Reclames, van welke aard dan ook geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

7.5 Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. in dat geval zal TEPPER-EFKA gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

7.6 Alle kosten vallende op de inning van enig door de klant aan TEPPER-EFKA verschuldigd bedrag -gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van de klant. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin TEPPER-EFKA zich voor invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 350 euro. Uit het enkele feit dat TEPPER-EFKA zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 8. Reclame, opschorting en ontbinding
8.1 Reclames, zowel op de uitvoering van de overeenkomst als ook op de facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze schriftelijk en aangetekend zijn ingediend, binnen 8 dagen na kennisneming van het feit waarover gereclameerd wordt, of na toezending van de facturen.

 
8.2 Retourzending door de klant, alsmede retourname met medewerking van vertegenwoordigers van TEPPER-EFKA kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien en voorzover TEPPER-EFKA zich hiermede akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan met een goedgekeurd retourformulier voorzien van retournummer en met vermelding van het factuurnummer waarmee de producten en/of zaken zijn gefactureerd. TEPPER-EFKA behoudt zich het recht voor om bij creditering van het retour gekomen producten en/of zaken 10% behandelingskosten aan de klant in rekening te brengen indien het retourformulier niet volledig is ingevuld. Producten en/of zaken welke langer dan 1 maand in het bezit van de klant zijn, worden niet voor retourname geaccepteerd.
Indien na schriftelijke goedkeuring van TEPPER-EFKA alsnog artikelen langer dan 1 maand retour mogen, worden hier voor TEPPER-EFKA geldende retour prijzen berekend.

Artikelen welke nooit voor retour in aanmerking komen zijn:
-Gespoten artikelen.
-Speciaal bestelde artikelen.
-Beschadigde artikelen.
-Niet meer te herverpakken artikelen.
-Vervallen artikelen.
-Uitlopende artikelen.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.3 Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met TEPPER-EFKA gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement danwel aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de klant danwel aanvraag van voornoemde surséance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. TEPPER-EFKA zal dan gerechtigd zijn, zonder rechterlijke tussenkomst eik deze overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat TEPPER-EFKA tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan TEPPER-EFKA verder toekomende rechten. TEPPER-EFKA zal gerechtigd zijn van de klant betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interessen, daaronder begrepen de door TEPPER-EFKA gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de klant.

8.4 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel TEPPER-EFKA als ook de klant gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

8.5 Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van ondervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van TEPPER-EFKA vallen.

8.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

8.7 TEPPER-EFKA is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden welke voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen welke door TEPPER-EFKA zijn gedaan voordat van de overmacht

8.8 TEPPER-EFKA heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

8.9 Ingeval van ontbinding op opschorting der overeenkomst door TEPPER-EFKA ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 9. Geschillen
9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen,welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van TEPPER-EFKA, zulks onverminderd de bevoegdheid van TEPPER-EFKA om desgewenst de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

9.2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands Recht toepasselijk.